Wynagrodzenie

PRZY USTALANIU HONORARIUM ADWOKACKIEGO WYBIERAM Z KLIENTEM NAJBARDZIEJ DOGODNĄ DLA NIEGO FORMĘ PŁATNOŚCI I SPOSÓB ROZLICZENIA.

Najpowszechniejszą praktyką jest wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące kompleksową pomoc prawną w danej sprawie. Możliwe jest także ustalenie zapłaty za każdą wykonaną czynność, a także rozliczenie godzinowe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osób w trudnej sytuacji majątkowej dopuszczalne jest prowadzenie sprawy pro bono. W mojej pracy opieram się przede wszystkim na zapisach dotyczących honorarium adwokackiego zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800). Zdając sobie sprawę z tego, że osoby poszukujące pomocy prawnej nie zawsze dysponują potrzebną kwotą, możliwe jest rozłożenie płatności na raty, a ponadto złożenie do sądu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.