Obszary Działalności

Przedsiębiorcy / Klienci Indywidualni

Prawo cywilne

Sprawy o zapłatę, odszkodowania i zadośćuczynienia | wypadki komunikacyjne | błędy w sztuce lekarskiej | unieważnienie umowy | ochrona dóbr osobistych | skarga pauliańska | wykonanie i niewykonanie zobowiązań | sprawy z zakresu umów o dzieło, o roboty budowlane, lecenie | postępowanie egzekucyjne.

Prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji i sądami administracyjnymi | sprządzanie pism, odwołań, skarg i skarg kasacyjnych | pomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Prawo karne i wykroczeniowe

Obrona w postepowaniu przygotowawczym i sądowym we wszystkich instancjach | sporządzenie srodków zaskarżenia: apelacji, zażaleń, kasacji | wystepowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego | przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych,

Prawo rodzinne

Rozwody i separacje | podział majątku | alimenty | władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem | opieka | kuratela | ubezwłasnowolnienie.

Sprawy spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku | dział spadku | zachowek.

Prawo karne wykonawcze

Odroczenie i zawieszenie wykonania kary | dozór elektroniczny tzw. "obrączka" | przerwa w wykonywaniu kary | warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Obsługa prawna przedsiębiorców

  • bieżące doradztwo prawne
  • sporządzanie i weryfikacja umów,
  • postępowanie polubowne i przedsądowe, wezwania do zapłaty, negocjacje,
  • postępowanie sądowe we wszystkich instancjach,
  • postępowanien egzekucyjne,
  • prawo spółek handlowych: rejestracja spółek, zmiany w krs, przekształcenia spółek